Dutch: Algemene Voorwaarden

 

Contracten:

Het sluiten van contracten tussen de cliënt en Coach over de aan elkaar te verlenen diensten, evenals wijzigingen en / of aanvullingen daarop, dient schriftelijk te geschieden. Daarnaast zijn de mogelijk afzonderlijke voorwaarden van toepassing op Coach, die aan de contracten zijn gehecht. Ze vormen een integraal onderdeel van het contract. Deze algemene voorwaarden voor Coach hebben voorrang op tegenstrijdige algemene voorwaarden van de klant. Prestaties van de trainer / adviseur: Coach biedt haar eigen diensten, door werknemers en / of freelancers. De omvang, vorm, het onderwerp en het doel van de coaching / consultancydiensten worden gedetailleerd beschreven in het respectievelijke contract tussen de klant en de trainer / consultant. De trainer biedt met name diensten in de vorm van trainingsseminars, evenementen, advies en consulten. Een individuele beoordeling van deelnemers is in tegenspraak met de beroepsethiek van freelance coaches en vindt niet plaats.

Vergoedingen en kosten:

Het eerste contact met de trainer is gratis. Voor elke startdag wordt een dagelijkse vergoeding voor de trainer afgesproken voor vergaderingen, analyses, trainingsvoorbereidingen en andere taken die samen met de klant of derden kunnen worden gerealiseerd. Voor seminars wordt een dagelijkse of forfaitaire vergoeding overeengekomen. Daarnaast worden, in overleg met de klant, het gebruik van technische assistenten, audio-visuals, films, videospots, auditieve case studies en dergelijke in rekening gebracht, indien overeengekomen. Voor seminars in het weekend en / of op feestdagen kunnen speciale vergoedingsregelingen worden getroffen. Reis- en verblijfkosten kunnen afzonderlijk worden berekend. Alle services zijn onderworpen aan wettelijke omzetbelasting.

De overeengekomen vergoedingen en reeds gemaakte kosten worden in rekening gebracht voordat de service wordt uitgevoerd. Vergoedingen zijn verschuldigd aan het einde van het training / consultingcontract zonder aftrek en binnen 14 dagen. De gemaakte en gefactureerde kosten moeten onmiddellijk worden betaald zonder aftrek. Verrekenings- en retentierechten met betrekking tot verschuldigde betalingsaanvragen zijn uitgesloten. Beveiliging van de diensten: de klant erkent het auteursrecht van de trainer in de werken die door hem zijn gecreëerd (trainingsdocumenten, enz.). Elke duplicatie en / of distributie van de bovengenoemde werken door de klant vereist de voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de trainer. Een opname op audio- of videobanden is niet toegestaan. De klant verzekert dat de door hem geleverde werken voor de uitvoering van de bestelling niet in strijd zijn met auteursrechten en / of andere rechten. De cliënt informeert de trainer voor en tijdens de overeengekomen trainingsmaatregelen over alle omstandigheden die van belang zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het contract. Een verantwoordelijke contactpersoon wordt aangesteld door de klant. Als delen van het trainingsconcept en / of de uitvoering van het contract in opdracht van de opdrachtgever van een derde partij moeten worden uitgevoerd, moet de trainer de taak krijgen deze taken te coördineren om te voldoen aan de conceptuele en didactische vereisten. De trainer verbindt zich ertoe alle bedrijfsgerelateerde transacties vertrouwelijk te houden die bekend zijn geworden in samenwerking met de klant. De trainer maakt de selectie van mediaproducenten, fabrikanten van apparatuur, seminarhotels en andere derde partijen die door de trainer worden gebruikt om de opdracht uit te voeren. De trainer maakt zijn selectie uitsluitend in het belang van de best mogelijke uitvoering van de bestelling. De trainer is gerechtigd haar diensten vervolgens ook aan concurrenten van de klant aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen. Kan een afspraak voor de levering van de prestaties door de coach als gevolg van overmacht, ziekte, ongeval of andere kracht niet kan worden gehouden door de trainer mag niet worden voldaan, wordt de trainer het recht om de uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade goed te maken voor de diensten die op een nieuwe datum nader overeen te komen. Als een afspraak niet gemaakt kan worden door de cliënt, probeert de trainer een alternatieve afspraak te benoemen binnen een periode van 6 maanden. Als dit lukt, moet alleen een verwerkingsvergoeding van 10% van de vergoeding plus de gemaakte kosten worden betaald. Als er geen alternatieve datum is overeengekomen, 50% tot 7 dagen om te betalen 75% en tot 3 werkdagen voor 100% van het honorarium plus kosten in overeenstemming met artikel 3, waarbij annuleringen binnen 14 werkdagen Agen Vóór de uitvoering training. Het door de trainer opgestelde materiaal wordt door de klant ter beschikking gesteld in het kader van gezamenlijke afspraken. Algemene voorwaarden: Indien individuele bepalingen van het contract tussen de partijen of deze Algemene Voorwaarden voor de trainer niet effectief zijn of worden, zal dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aantasten. De partijen zullen de voorwaarden vervolgens uitvoeren met een effectieve vervangende regel die het doel van de weggelaten bepaling het dichtst benadert. Voor deze voorwaarden en de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De exclusieve locatie voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze voorwaarden voor opleiders in verband contract en deze voorwaarden als het contract uitdrukkelijk een ander rechtsgebied is de zetel van de coach.

 

Deutsch: AGBs


Kontakte:

Der Abschluss von Verträgen zwischen dem Kunden und Coach über die zu erbringenden Leistungen sowie Änderungen und / oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Im Übrigen gelten für Coach die ggf. gesonderten Geschäftsbedingungen, die den Verträgen beigefügt sind. Sie sind Vertragsbestandteil. Diese Geschäftsbedingungen für Coach haben Vorrang vor entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Kunden. Leistungen des Trainers / Beraters: Coach erbringt eigene Leistungen durch Mitarbeiter und / oder Freiberufler. Umfang, Form, Gegenstand und Ziel der Coaching- / Beratungsleistungen sind im jeweiligen Vertrag zwischen Auftraggeber und Trainer / Berater genau festgelegt. Der Trainer erbringt Leistungen insbesondere in Form von Schulungen, Eventveranstaltungen, Beratungen und Beratungen. Eine individuelle Einschätzung der Teilnehmer widerspricht der Berufsethik freiberuflicher Trainer und findet nicht statt.

Gebühren und Kosten:

Der erste Kontakt mit dem Coach ist kostenlos. Für Meetings, Analysen, Trainingsvorbereitungen und andere Aufgaben, die gemeinsam mit dem Kunden oder Dritten durchgeführt werden können, wird für jeden angefangenen Tag eine Tagesgebühr für den Coach vereinbart. Für Seminare wird eine Tages- oder Pauschalgebühr vereinbart. Darüber hinaus wird in Absprache mit dem Kunden der Einsatz von technischen Assistenten, audiovisuellen Medien, Filmen, Videospots, Hörbeispielen und dergleichen in Rechnung gestellt, sofern dies vereinbart wurde. Für Seminare an Wochenenden und / oder Feiertagen können Sondergebühren vereinbart werden. Reise- und Aufenthaltskosten können separat berechnet werden. Alle Leistungen unterliegen der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Die vereinbarten Entgelte sowie bereits angefallene Kosten werden vor Leistungserbringung in Rechnung gestellt. Die Gebühren sind am Ende des Schulungs- / Beratungsvertrages ohne Abzug und innerhalb von 14 Tagen fällig. Anfallende und in Rechnung gestellte Kosten sind sofort ohne Abzug zu zahlen. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte gegen fällige Zahlungsansprüche sind ausgeschlossen. Sicherung der Leistungen: Der Auftraggeber erkennt das Urheberrecht des Trainers an den von ihm erstellten Werken (Schulungsunterlagen etc.) an. Jede Vervielfältigung und / oder Verbreitung der vorgenannten Werke durch den Auftraggeber bedarf der vorherigen mündlichen oder schriftlichen Zustimmung des Coaches. Eine Aufnahme auf Audio- oder Videobändern ist nicht gestattet. Der Auftraggeber versichert, dass die von ihm zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Werke nicht dem Urheberrecht und / oder anderen Rechten zuwiderlaufen. Der Auftraggeber informiert den Coach vor und während der vereinbarten Schulungsmaßnahmen über alle Umstände, die für die Vorbereitung und Durchführung des Vertrages von Bedeutung sind. Ein verantwortlicher Ansprechpartner wird vom Auftraggeber benannt. Sollen Teile des Schulungskonzepts und / oder die Vertragserfüllung vom Auftraggeber eines Dritten in Auftrag gegeben werden, ist der Coach mit der Koordinierung dieser Aufgaben zu beauftragen, um die Übereinstimmung mit den konzeptionellen und didaktischen Anforderungen zu erreichen. Der Coach verpflichtet sich, alle durch die Zusammenarbeit mit dem Kunden bekannt gewordenen geschäftlichen Transaktionen vertraulich zu behandeln. Der Coach trifft die Auswahl von Medienproduzenten, Geräteherstellern, Seminarhotels und sonstigen Dritten, die der Trainer zur Durchführung des Auftrages heranzieht. Der Coach wird seine Auswahl nur im Interesse der bestmöglichen Ausführung des Auftrags treffen. Der Coach ist berechtigt, seine Leistungen nachträglich auch Wettbewerbern des Auftraggebers anzubieten, sofern nichts anderes vereinbart ist. Kann ein Termin zur Leistungserbringung durch den Coach aufgrund von Zwangsreife, Krankheit, Unfall oder anderen Umständen, die der Coach nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden, ist der Coach berechtigt, die Leistungen zu einem Zeitpunkt nachzuholen, an dem die Leistung erneut erbracht werden soll. vereinbart, unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche. Kann der Kunde keinen Termin vereinbaren, bemüht sich der Coach, innerhalb von 6 Monaten einen Alternativtermin zu benennen.

Gelingt dies, ist nur eine Bearbeitungsgebühr von 10% der Gebühr zuzüglich der anfallenden Kosten zu entrichten. Wenn kein anderer Termin vereinbart werden kann, zahlen Stornierungen innerhalb von 14 Arbeitnehmern vor Durchführung der Schulung 50% bis zu 7 Arbeitstagen 75% und bis zu 3 Arbeitstagen vor 100% des Honorars zuzüglich der Kosten gemäß Nummer 3 Das vom Coach vorbereitete Material wird vom Kunden im Rahmen gemeinsamer Vereinbarungen zur Verfügung gestellt. Allgemeine Bedingungen: Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages zwischen den Parteien oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Trainer unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Die Parteien werden dann die Bedingungen mit einer wirksamen Ersatzregel umsetzen, die dem Zweck der ausgelassenen Bestimmung am nächsten kommt. Für diese Bedingungen und deren Ausführung gilt ausschließlich niederländisches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Vertrag und diese mit diesen Reisebusbedingungen verbundenen Geschäftsbedingungen ist der Sitz des Coaches, sofern der Vertrag nicht ausdrücklich einen anderen Gerichtsstand bestimmt.